Het moderamen vergadert doorgaans één week voor de kerkenraadsvergadering. In deze vergadering wordt de agenda voorbereid en de aandachtspunten besproken en eventueel van een preadvies voorzien. Daarnaast wordt eventueel actie ondernomen voor zover dat nodig is en gevraagd wordt.

Het moderamen kerkenraad bestaat uit:
- Voorzitter kerkenraad
- Scriba kerkenraad
- Predikant
- Voorzitter diaconie
- Kerkrentmeester

Het gezamenlijk moderamen bestaat uit:
- Moderamen kerkenraad uit wijkgemeente Oost
- Moderamen kerkenraad uit wijkgemeente Zuid

Sectie-overleg:
Een sectie bestaat uit een aantal contactpersonen. Het overleg staat onder leiding van een coördinator. De coördinator bepaalt ook de datum van overleg.